Pekalongan Ken - Maklumat No.9

Pekalongan Ken - Maklumat No.9
PEKALONGAN KEN
Maklumat No.9
Pengumuman Menjadi Opsir Pada Tentara Pembela Tanah Air
Atas perintah dari Pekalongan Syuutyookan, maka Pekalongan Kentyoo bersama ini mempermaklumkan sebagai berikut :
Barang siapa ingin menjadi opsir pada TENTARA PEMBELA TANAH AIR, hendaklah menyampaikan surat permohonan kepada Kentyoo [atau kepada Kutyoo Sontyoo dan Guntyoo].
Kemudian permohonan itu akan diteruskan kepada Syuutyookan.
Dalam surat permohonan itu perlu diterangkan hal-hal yang berikut ini :
a. nama lengkap, umur dan alamat
b. tamat sekolah apa dan pekerjaan
c. agama dan pernah menjadi anggota partai atau perkumpulan apa
d. keadaan keluarga
e. keadaan penghidupan [jika dari golongan orang kaya, cukup diterangkan : baik; dari golongan menengah: sedang]
f. keadaan kesehatan
g. turunan
h. keterangan lain-lain : misalnya tentang kepandaian istimewa, kepandaian berbahasa Nippon, atau lain-lain bahasa asing, dan sebagainya yang boleh dipertimbangkan.
Berhubung dengan hal yang tersebut diatas, maka orang-orang yang sudah menyampaikan permohonannya, diminta supaya pada tanggal 16-10-2603 jam 10 pagi sudah bersedia di kantor Syuu Keisatubu untuk diperiksa kesehatan badannya. Begitu juga orang-orang yang sudah memajukan permohonannya lebih dulu dan yang sudah diperiksa kesehatan badannya di Semarang harus bersedia juga di kantor yang tersebut diatas pada tanggal dan jam tersebut.

Pekalongan, 11-10-2603
Pekalongan Kentyoo,
R.A.A. Soerio

Termuat dalam Kan Po No.29 Tahun ke II Bulan 10 - 2603 Halaman 36